พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันเสด็จสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง คุณพริ้งเพรา โตกะคุณะ ประธานกรรมการ และคุณภาวัฒน์ โตกะคุณะ รองประธานกรรมการและครอบครัว โตกะคุณะ พร้อมด้วยเหล่าพนักงาน ในเครือบริษัท พรปิยะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารวิคตอรี (สำนักงานใหญ่) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่าน ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยอย่างใหญ่หลวง จึงได้พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายราชสักการะแด่พระองค์ท่านวันนี้

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชเจ้า ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2396 เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 5 แห่งมหาจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2411 และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม สิริพระชนม์มายุได้ 57 พรรษา และนับเวลาที่ปกครองสยามประเทศได้ 42 ปีเศษ

          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมอันประเสริฐ พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เข้ามาพึ่งพาพระบรมโพธิสมภาร ต่างจงรักภักดีและเคารพด้วยความบริสุทธิ์ใจ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช” โดยเป็นวันสำคัญและวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย

Chulalongkorn_5

คำกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

สรวมจิตแจ่มแจ้ง     ถึงพระองค์
พระปิยะผู้ทรง     สถิตหล้า
แม้ลุล่วงบังดำรง     หทัยราษ-ฎรนา
ก้มกราบพระผ่านฟ้า     เฟื่องฟุ้งพระเกียรติไกล

พระเมตตาแผ่เพี้ยง     ผืนนภางค์
มอบเพื่อเป็นแนวทาง     ยื่นให้
เลิกทาสปลดระวาง     มอบแด่ไทยนา
ปลดทุกข์ทนหม่นไหม้     ฝากให้หมู่ชน

พระองค์เปรียบด้วย     พระบิดา
มอบสุขแด่พสกนิกร     ทั่วถ้วน
ปลดทุกข์ด้วยอาทร     หทัยเมต-ตานา
ชนชาติไทยเราล้วน     ซาบซึ้งพระคุณ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ
บริษัท พรปิยะกรุ๊ป จำกัด
Close Menu